Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MetaQuip B.V. (hierna: “MetaQuip”) en de koper, waaronder alle offertes van en overeenkomsten tussen MetaQuip en de koper.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes van MetaQuip zijn vrijblijvend en ten hoogste 3 maanden geldig, tenzij anders aangegeven.

Een overeenkomst tussen MetaQuip en de koper komt slechts tot stand, indien MetaQuip de ontvangst van de door de koper aanvaarde offerte of opdrachtbevestiging binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, dan wel zodra MetaQuip een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Aflevering

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering af magazijn van MetaQuip te Maarheeze (Ex Works Maarheeze).

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper MetaQuip derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij MetaQuip een redelijke termijn dient te worden gegund om alsnog na te komen.

Artikel 5 Deelleveringen

Het is MetaQuip toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is MetaQuip bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Technische eisen

Alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 Wijzigingen in de te leveren zaken

MetaQuip is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van MetaQuip op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

na het sluiten van de overeenkomst aan MetaQuip ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

MetaQuip de koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is MetaQuip bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van MetaQuip om schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen of materiaal waarvan MetaQuip zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MetaQuip bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Garantie

MetaQuip garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die in de opdrachtbevestiging wordt vermeld. Deze periode vangt aan op het moment van levering.

Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. MetaQuip kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is MetaQuip aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuist gebruik.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De door MetaQuip geleverde zaken blijven het eigendom van MetaQuip totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met MetaQuip gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door MetaQuip verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien dit recht gunstiger voor MetaQuip is, tenzij MetaQuip anders bepaalt.

Door MetaQuip afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt MetaQuip zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die MetaQuip uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door MetaQuip geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor MetaQuip haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is MetaQuip gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te (doen) halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het door hem verschuldigde per kalenderdag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW is vereist, onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden van MetaQuip, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht MetaQuip zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van MetaQuip:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MetaQuip op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door MetaQuip geleverde zaken te verpanden aan MetaQuip op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van MetaQuip;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die MetaQuip ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11 Gebreken

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden;

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan MetaQuip te melden. Gebreken die bij de aflevering reeds zichtbaar zijn, zoals transportschade, dienendoor de koper direct bij in ontvangstneming op de pakbon te worden vermeld.

Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan MetaQuip te melden.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan MetaQuip worden geretourneerd.

Artikel 12 Prijsverhoging

MetaQuip is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, grondstoffen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL72RABO0188284974 (Rabobank) ten name van MetaQuip B.V. te Maarheeze.

MetaQuip is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW is vereist, en is koper over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alsdan worden alle vorderingen van MetaQuip op de koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. MetaQuip is dan bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de koper gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.

In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken, worden alle verplichtingen van de koper uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. MetaQuip is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de koper gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14 Incassokosten

Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

De koper is jegens MetaQuip de door MetaQuip gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien MetaQuip en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van MetaQuip, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MetaQuip beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de betreffende order.

In geen geval is MetaQuip aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere afgeleide schade.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van MetaQuip of haar bedrijfsleiding.

Artikel 16 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MetaQuip zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van MetaQuip, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van MetaQuip; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MetaQuip afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.

MetaQuip heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MetaQuip haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en overige verplichtingen van MetaQuip opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MetaQuip niet mogelijk is langer dan 3 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien MetaQuip bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Geschillenbeslechting

De rechter te Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen MetaQuip en de koper kennis te nemen. MetaQuip blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MetaQuip en de koper is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (‘Convention on the International Sale of Goods 1980’ (CISG).